ĐÁNH GIÁ

I. CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ


Chỉ số 1:
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật với các mức cụ thể như sau:


Chỉ số 2:
Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết (kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định với các mức cụ thể như sau:


Chỉ số 3:
Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) với các mức cụ thể như sau:


Chỉ số 4:
Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) với các mức cụ thể như sau:


Chỉ số 5:
Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa với các mức cụ thể như sau:


Chỉ số 6 :
Công khai các thủ tục hành chính với các mức cụ thể như sau:


Chỉ số 7:
Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính với các mức điểm cụ thể như sau:


Chỉ số 8:
Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với mức cụ thể như sau:


Chỉ số 9:
Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền với các mức cụ thể như sau:II. KẾT QUẢ

Tổng số lượt đánh giá năm 2024
1
Kết quả đánh giá năm 2024
Chỉ số 1: 2.0 / 2 điểm
Chỉ số 2: 2.0 / 2 điểm
Chỉ số 3: 1.0 / 2 điểm
Chỉ số 4: 2.0 / 2 điểm
Chỉ số 5: 2.0 / 2 điểm
Chỉ số 6: 2.0 / 2 điểm
Chỉ số 7: 2.0 / 2 điểm
Chỉ số 8: 2.0 / 2 điểm
Chỉ số 9: 2.0 / 2 điểm

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội